ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a Zodesign Media Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.webstudy.hu honlapon keresztül nyújtott „WebStudy” szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1) A Szolgáltatás nyújtója:
Név: Zodesign Media Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6000 Kecskemét, Erdősi I. u. 2.
Cégjegyzékszám: 03-09-131130
Adószám: 26170426-2-03
Email cím: info@webstudy.hu
Bankszámlaszám (IBAN): 11732002-23538960-00000000
Swift/BIC kód: OTPVHUHB

2) A Szolgáltatás leírása
A Szolgáltató által nyújtott „WebStudy Klub” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható weblap építés ismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”). A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse a weblap építés legújabb trendjeivel és módszereivel, amiket a tagok saját tevékenységük során felhasználva bevétel és hatékonyság növekedést érhetnek el.

3) A szerződés tárgya
Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében weblap építéssel kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és minden második héten közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a Zodesign Media Korlátolt Felelősségű Társaság, aki a megbízást kifejezetten elfogadja. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik a weblap építéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (komplett weblap építési anyagok, letölthető segédanyagok, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Tag részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti. Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért a Zodesign Media Kft. egyetemlegesen felelős.

4) A szerződés létrejötte
Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.webstudy.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre. A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5) Jelentkezés visszaigazolása
A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6) Az előfizetési díj mértéke és az ingyenes próbaidőszak
A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havi vagy éves megbízási díjra jogosult (a Tag választásától függően) és a pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza. A Szolgáltató bizonyos különleges ajánlatai keretében a szerződés megkötését követő 7 naptári napon ingyen nyújtja a fenti Szolgáltatását (a továbbiakban: „Ingyenes próbaidőszak”). A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

7) A megbízási díj teljesítése
A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, OTP SimplePay nevű fizetési rendszert az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.), 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. Az OTP SimplePay általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www. http://simplepay.hu/old/docs/201909/simplepay_b2b_aszf_20191004.pdf weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak. A megrendelés gomb lenyomása után vagy bizonyos ajánlatok esetében az ingyenes próbaidőszak végeztével a Szolgáltató a havonta vagy évente esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról. Az előfizetés a Tag által bármikor elérhető Fiók központban bármikor lemondható, ezután az előre megfizetett időszak végéig nyújta a Szolgáltató a Szolgáltatást, utána a tananyag nem elérhetőek többet a Tag számára.

8) Számlázás
A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet a Fiók központon keresztül juttat el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

9) Felmondás kezdeményezése
A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a Fiók központon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát (egy egyszerű kérés az előfizetés megszüntetéséről) az info@webstudy.hu emailcímre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – az előre megfizetett időszak végéig – a Tag által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

10) Felmondás az ingyenes próbaidőszak alatt
A fogyasztónak nem minősülő Tag az ingyenes próbaidőszak alatt azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, azaz lemondhatja az előfizetést. Ekkor nem kerül levonásra tagdíj a megadott bankkártyáról és semmilyen további kötelezettsége nincs a Tagnak.

11) A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog
A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Tag bankkártyájára visszafizeti. A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

12) Rendes felmondás
A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

13) Rendkívüli felmondás
A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

14) Kártérítési felelősség kizárása
A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

15) Szerzői jogok
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://webstudy.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

16) Teljességi záradék
A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

17) A szerződés hatálya
A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

18) Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések
A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

19) Panaszkezelés
A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@webstudy.hu A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat: Polgármesteri Hivatal Jegyzője: – Továbbá: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete: Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A .

20) A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:
Webonic Kft. (Székesfehérvár, Budai út 9-11.) A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja. Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.webstudy.hu/aszf weboldalon.

1. sz. melléklet:
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza emailben)
Címzett: *
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)